گرفتن تو مال من هستی می گوید ارباب قیمت

تو مال من هستی می گوید ارباب مقدمه

تو مال من هستی می گوید ارباب